Общи условия

Предмет
1. Тези общи условия уреждат отношенията между “Дамара Дриймс” ООД /Damara Dreams/ и потребителите на неговата Фейсбук страница.
Данни на фирмата
2. „Дамара Дриймс“ ООД /Damara Dreams/ е търговско дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон, с
ЕИК: 205431049
Адрес на управление: България, област Бургас, община Бургас гр. Бургас 8000 ж.к. Славейков 64, вх. 3, ет. 1
МОЛ: Мария Делев
3. “Damara Dreams” е запазена търговска марка на “Дамара Дриймс”ООД и е нейна собственост. Damara Dreams администрира фейсбук страницата: https://www.facebook.com/damaradreams/
4. Връзка с Damara Dreams се осъществява освен на посочения по-горе адрес и на телефон: +359 88 923 6344 или на електронен пощенски адрес /имейл/: [email protected]
Общи дефиниции
5. По смисъла на настоящите общи условия понятията по-долу имат следното значение:
a. Продавач - Damara Dreams
b. Фейсбук страница – интернет страницата към социалната мрежа на Facebook с адрес https://www.facebook.com/damaradreams/
c. Клиент - Всяко лице, което не е служител на Damara Dreams и използва интернет страницата, описани по-горе, по какъвто и да е начин.
d. Поръчка - заявка от клиента, чрез която той заявява намерението си да закупи стоки или услуги от Фейсбук страницата.
e. Магазин – раздел от Фейсбук страницата на Damara Dreams и католог на нашите стоки и услуги https://www.facebook.com/pg/damaradreams/shop/
f. Стока / Услуга – елемент от каталога, намиращ се в раздел Магазин, който представлява предмет на договора за покупко-продажба.
g. Договор - всеки договор, сключен от разстояние между Damara Dreams и клиент за покупко-продажба на стоки и/или услуги от Фейсбук страницата, в следствие от подадена от клиента Поръчка. Настоящите общи условия са неразделна част от този договор. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор.
h. Съдържание - Цялата информация на Фейсбук страницата, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство; Съдържанието на всяка информация, изпращана от клиента на Продавача и обратното; Информацията, свързана с продукти, услуги, такси, приложими от трети лица, с които Damara Dreams има сключен партньорски договор под някаква форма.
i. Плащане - събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или услуга.
j. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
. Профил – регистрация към социалната мрежа Facebook
Общи положения
6. Общите условия определят правила, при спазването на които Клиентът може да използва Фейсбук страницата и нейното съдържание, в случаите когато не е налично друго валидно споразумение между него и Продавача.
7. Общите условия са задължителни за всички клиенти на Фейсбук страницата. Използванети ѝ означава, че клиентът се е запознал внимателно и се е съгласил с тях при всяко негово използване.
8. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно и по всяко време от Damara Dreams. Тези промени влизат в сила незабавно след публикуването им на Фейсбук страницата.
9. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът дава изричното си съгласие за сключване на договори от разстояние в следствие на направена от него Поръчка.
10. Damara Dreams си запазва правото да прекрати комуникацията с профила на клиент, едностранно по свое усмотрение, без да дължи каквито и да е неустойки или обезщетения за това.
11. Възможността за поръчка е валидна само за територията на Р. България и само за лица навършили 18 годишна възраст. С регистрацията си във Facebook и създаването на профил Клиентът декларира, че е пълнолетен (навършил 18 годишна възраст).
12. Damara Dreams уточнява, че изображенията (статични/динамични презентации и т.н.) на продуктите имат информативен характер и е възможно доставените продукти да се различават от изобразените, поради технически грешки, промяна на характеристиките, дизайна или ревизията им. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия. Актуална информация за всяка от стоките е налична на Фейсбук страницата. Клиентът е длъжен да провери какви са външният вид и габаритните размери на всеки продукт, ако тези характеристики имат съществено значение за него.
13. Характеристиките, описанията и цените на стоките / услугите на Фейсбук страницата могат да съдържат грешки и да бъдат променяни по всяко време. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия, но е длъжен да ги отстранява своевременно, ако такива му бъдат посочени от Клиент.
14. Damara Dreams си запазва правото да прави промени по Фейсбук страницата, нейната структура и функции без предварително известяване на клиентите.
15. Damara Dreams не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Фейсбук страницата, поради технически причини.
16. Damara Dreams си запазва правото да публикува рекламни карета /банери/ от всякакъв вид и/или връзки, на която и да е част от Фейсбук страницата, съобразно действащото законодателство.
17. Всички стоки, включително тези в промоция, се продават и доставят до изчерпване на наличните количества в склада на Продавача, дори това да не е изрично отбелязано на сайта.
18. Възможно е Фейсбук страницата да съдържа линкове /връзки/ към други сайтове, като Damara Dreams не носи отговорност за съдържанието и политиките на тези сайтове.
19. Продавачът и клиентът се съгласяват, че електронната комуникация помежду им, в това число и използването на конкретен профил от социалната мрежа Facebook, има силата на саморъчен подпис в отношенията между тях.
20. Продавачът не начислява допълнителни разходи за използване на средството за комуникация от разстояние за сключване на договора.
21. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Фейсбук страницата е недействителна или неприложима към конкретен договор, независимо от причината за това, от това не произтича недействителност или неприложимост на останалите разпоредби.
22. Damara dreams не носи отговорност когато клиент на фирмата договори явно или прикрито изработка на продукт съдържащ писмено, чрез изображение, композиция от елемнти или по всякакъв друг начин, нецензурни, расистки, пропагандистки или всякакви пряко накърняващи морланите принципи на българските държавност, общественост, бит и култура артикули. Във връзка с изложните положения Damara Dreams смята всеки продукт за художествена измислица и използван за личните нужни на клиента.
23. Клиентът се задължава да упомене ясно и недвусмислено когато продуктите ще бъдат използвани за обществени цели или в масови мироприятея. За неспазване на условията в този член и чл. 22 Damara Dreams си запазва правото да прекрати изпълнението на поръчката, да изпрати само готовото каличество, но не и цялото договореното количество, продукти като клинетът се задължава да заплати равностойнта цена за тях без парво да търси отговоност за проистичащите последици от тези действия.
Договор за продажба
24. Договорът за продажба от разстояние на стоки и/или услуги се счита сключен от момента на приемане от Продавача на изпратената от Клиента поръчка. За приемането на поръчката Клиентът дава срок от една седмица от изпращането на същата. Ако в рамките на този срок клиентът не получи потвърждение, същата се счита за отказана или не получена, а договорът не е сключен. Във всички случаи, когато Продавачът е издал касова бележка и/или фактура, или е получил плащане по банков път, договорът се счита сключен.
25. Продавачът уведомява клиента по телефон или чрез съобщение в чат към социалната мрежа Facebook от името на Фейсбук страницата за регистрирането на поръчката.
26. При всички случаи, в които поръчката е регистрирана и клиентът е получил потвърждение за това, същият дължи плащане в пълен размер, което се договаря за всяка отделна поръчка – изцяло предварително, частично предварително с плащане на остатъка при получаване или изцяло при получаване на стоката и/или услугата.
27. Всички стоки и услуги в Магазина на Фейсбук страницата имат неупоменати наличности. Затова Продавачът си запазва правото при невъзможност за доставка или производство да се откаже частично или изцяло от договора, като в този случай дължи само и единствено връщане на получените суми, без разноски за клиента.
28. Когато складовата наличност на определен артикул се окаже недостатъчна за изпълнение на всички постъпили поръчки се прилага правилото по предходната точка 25.
29. Предоставената информация от клиента, както и настоящите общи условия са неразделна част на Договора от разстояние.
Политика за продажби през Интернет
30. Достъпът до Фейсбук страницата и създаването на поръчка е позволен на всеки клиент. Клиентът носи отговорност за верността на предоставените данни и за спазване от негова страна на особените изисквания на закона във връзка със сключването на гражданскоправни договори.
31. Damara Dreams може да ограничи достъпа до поръчки, стоки, услуги, платежни методи и други, на който и да е клиент, по свое усмотрение без предварително предупреждение или известие. Damara Dreams не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът търпи или може да претърпи в резултат на това решение.
32. Всеки клиент може да има само един Профил, с който комуникира с Фейсбук страницата. Не се допуска един профил да се споделя между няколко клиенти, като отговорността за всички вреди от такова споделяне се носи от клиента.
33. Всички цени на Фейсбук страницата са обявени в лева (BGN) с включено ДДС.
34. Цената на продукт не включва цената за доставка и дължимите такси при плащане. Като във всички случаи се определят от трети страни извършващи опаковане на стоки, куриерски услуги, събиране на наложен платеж, извършване на банкови разплащания, получаване и изпращане на пощенски записи или друга дейност обвързана със спедицията и събирането на дължими суми, които клиентът трябва да заплати.
35. Възможно е след закупуването на стока или услуга Damara Dreams да поиска, по телефона или от името на Фейсбук страницата, на клиента Рецензия, относно закупената стока или услуга.
36. Цените на сайта, задраскани с линия, посочват старата цена на стоката в Магазина. Тези цени имат информативен характер и нямат отношение към действително дължимата цена.
37. При представянето на стоките и услугите Damara Dreams си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари и други), които може да не са включени в цената на продукта. В такива случаи описанието на продукта съдържа включените в комплекта продукти и всеки невключен в същото описание продукт се счита, че съответно не е включен в комплекта.
38. Damara Dreams си запазва правото да променя цените на стоките и услугите по всяко време, без предварително да известява за това клиентите.
39. Цената на продуктите и услугите е тази, която е посочена в момента на поръчката в рамките на складовите наличности и/или за периода на промоционалния период, ако има такъв. Всякакви промени в цените, настъпили след приемането на поръчка, не се отнасят до нея.
40. Damara Dreams не гарантира наличността на никой продукт и/или услуга, който може да бъде закупен от Фейсбук страницата, преди да потвърди същата на клиента писмено или по телефон, че поръчката е изпълнена и предадена за доставка.
41. Damara Dreams може по своя преценка да издава кодове за отстъпка. Стойността, обхвата и периода на валидност се определят едностранно от Damara Dreams.
Поръчка
42. Клиентът може да направи поръчка на Фейсбук страницата чрез упоменаването на предлаганите стоки и услуги, които желае да му бъдат изработени и доставени като използва бутонът „Изпращане на съобщение“ или различните му легални преводи когато страницата се зарежда на чужд език, с което той стартира преговорите между него и Damara Dreams.
43. С потвърждаването на своята поръчка, Клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на изработка, доставка и закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката.
44. Неприетите поръчки не водят до стартиране на изработка на поръчка.
45. Стоките и услугите са достъпни в рамките на стоковите наличности и могат да бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличностите.
46. Damara Dreams си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се доуточняват по телефона или по стартираният от клиента чат/диалог от името на Фейсбук страницата, в момента на обработка на поръчката.
47. Damara Dreams не носи отговорност за спазване на общите сроковете на доставка и изработка за продуктите, които не фигурират в раздел Магазин или за продукти от каталога с договорени различни срокове за изпълнение.
48. До момента на доставка Продавачът може да откаже да изпълни частично и/или изцяло направена поръчка, когато доставката се окаже невъзможна по обективни причини, или поради пороци по закон в сключения договор, като предварително уведоми за това клиента. В такива случаи доставчикът е длъжен да възстанови платените от клиента суми, ако има такива, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за същия, след което договорът се счита прекратен и страните по него нямат други задължения една към друга.
49. С изпращането на поръчката клиентът дава право на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.
50. В случай, че се наложи промяна в сроковете за доставка и изработка или в съдържанието на направена поръчка или в други условия по договора, служител на Damara Dreams се свързва с клиента по телефон или чрез съобщение към профилът направил поръчката в социалната мрежа Facebook от името на Фейсбук страницата за да го уведоми. В такъв случай клиентът има право да се откаже от договора или да потвърди поръчката. И в двата случая Продавачът не носи отговорност за вреди извън отговорността за връщане на заплатените суми.
51. Извън хипотезата на чл. 50 по-горе, клиентът може да откаже направена поръчка до момента на стартирането на изработката на продуктите, тъй като всеки изработен артикул съдържа строго индивидуалните предпочитания на клиента, което от своя страна води да невъзможността използваните материали да се използват повторно или самият краен продукт да бъде предложен на друг наш клиент. Това може да стане през личния профил във Facebook във всеки един момент преди започване на изпълнението на поръчката и/или на телефон: +359 88 923 6344. В тези случаи Продавачът възстановява изцяло заплатените от клиента суми, ако има такива, по същия начин, по който е извършено плащането, без разноски за клиента. Клиентът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи и договорът се счита за развален.
52. Извън хипотезата на чл. 51 по-горе, клиентът може да откаже направена поръчка до момента на доставка по описанете по-горе начини пред служител на Damara Dreams, който в условията на свободна преценка може да приеме или отхвърли предложението за отказ при започната или завършена поръчка.
53. Damara Dreams не се задължава да уведомява клиентите при започване на изпълнението или завършване на поръчките.
54. При несъответствия на поръчаната и получената стока или услуга по вина на Damara Dreams, клиентът се свързва със служител на фирмата, който може да направи предложения за отпадане на сумата за доставка и/или намаляне на цената на поръчката или да предложи да изпълни поръчката на ново. При положение, че клиента се съгласи да задържи стоката с наличните несътовествия след направената остъпка, той се съгласява да заплати новата цена и губи правото си да върне стоката или услугата по причини произтичащи от констатираните несъответствия.
55. След направен преглед и заплащане стойността на поръчката от страна на клиента, той удостоверява съотвествията между поръчаната и получената стока или услуга, с което Damara Dreams счита договорът за изпълнен и се загубва правото за връщане на стоката или правото на отказ за услугата по причните посочени в чл. 51 изречение първо.
Връщане на стоки и отказване от договора от разстояние
56. Право на отказ от сключения договор имат само тези клиенти, които имат качеството Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.
57. Съгласно договора за дистанционна продажба всеки клиент, който има качеството потребител, може да върне продукта при ненарушен търговски вид без да посочва обективна причина за рекламация в срок от 15 дни, считано от датата на получаване на стоката или от датата на сключване на договора - при договор за услуги. Когато клиентът е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която клиентът приеме последната стока, като транспортните разходи за връщане на стоката са задължение на клиента.
58. Други основания за разваляне на договора от разстояние от страна на клиента са:
1. Наличие на съществено функционално несъответствие с описанието на стоката, налично на Фейсбук страницата. В този случай клиентът има право на избор между възстановяване на сумата или замяна на стоката с друга с различна марка или модел и корекция на разликата в цената. Разходите за връщане на стоката се поемат от Продавача.
2. Нарушена опаковка или неработещ продукт до 24 часа от получаването. Клиентът може да изиска замяна на стоката още при получаването, ако установи, че е в лош търговски вид или до 24 часа след получаването, ако не работи коректно. В този случай разходите по връщане на продукта се поемат от Продавача.
3. Объркана стока при доставката. Ако клиентът установи, че стоката, която е доставена от куриера е различна от тази, която е поръчал, той може да я върне на куриера, за да му бъде изпратена коректна такава. Разходите за доставка се поемат от Продавача.
59. Клиентът е длъжен да информира Продавача за своето намерение да върне закупените стоки или да се откаже от договора от разстояние, като заяви решението си недвусмислено чрез всякакви средства за писмена комуникация в рамките на посочения срок. За да упражни правото си на отказ, клиентът трябва да използва формуляр за отказ.
60. При проблем със закупените стоки клиентът може да се свържете с Продавача на телефон +359 88 923 6344 или чрез съобщние на Фейсбук страницата.
61. Стоките следва да бъдат върнати в обичайният офис на Еконт, от който Damara Dreams предава пратките си за доставка към своите клиенти с адрес Бургас ул. Захари Зограф №75 с опция за преглед, за да може да бъдат прегледани както следва: състоянието им, серийни номера и съответствие с условията на връщане.
62. В случай, че клиентът упражни правото си на отказ, доставчикът е длъжен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако клиентът е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това доставчика.
63. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата до получаването на продадените стоки.
64. Възстановяването на сумата се извършва с пощенски паричен превод чрез фирма Еконт Експрес. Ако плащането е направено с банкова карта, сумата се връща по картата, от която е направено плащането.
65. Ако клиентът упражни правото си на отказ от договора от разстояние, той трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Damara Dreams без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на Damara Dreams преди изтичането на 14 дневния срок.
66. Клиентът носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.
67. При упражнено право на отказ от договора от разстояние, клиентът се задължава да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност до връщането им.
68. В случай, че поръчана и предварително платена стока и/или услуга от клиента не може да бъде доставена от Продавача, то последният ще информира клиента за това и ще възстанови платената сума, в срок от 14 дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която клиентът е изразил желанието си за разваляне на договора.
69. Правото на отказ не се прилага в следните случаи:
1. за стоки и услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Продавачът не е в състояние да контролира;
2. за стоки, изработени и/или преработени съобразно изискванията на клиента или по негова индивидуална поръчка;
3. за стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
4. за консумативи, батерии, канцеларски материали, разпечатани от клиента; за принтери с разпечатани консумативи от клиента;
5. за аудио и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани и/или активирани и/или регистрирани от потребителя;
6. за стоки, чиято гаранция е била регистрирана в сайта на производителя;
7. когато клиентът изрично е поискал от Продавача да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка. Когато при такова посещение Продавачът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от клиента, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага само за тези допълнителни услуги или стоки;
8. когато не е изпълнено условието при поръчани повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт да е разпечатана, а останалите да бъдат върнати на Продавача запечатани;
9. при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;
10. при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;
11. за стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
12. за стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
13. предоставяне на услуги, транспорт на стоки, отдаване под наем, развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение.  
62. Условия за връщане или замяна:
1. Всички стоки трябва да бъдат в същото състояние като при доставката, без наранявания, в изряден търговски вид и пълна окомплектовка с прилежащите аксесоари и документи;
2. Стоката трябва да бъде в оригинална опаковка и пълна окомплектовка: аксесоари, дискове, ръководства, транспортна опаковка, оригинална гаранционна карта и всички документи, с които е била доставена;
3. Стоката трябва да бъде без следи от употреба, драскотини, наранявания, охлузвания, със защитни найлонови покрития, ако е имало такива и други външни белези;
4. Опаковката трябва да е здрава, да не е разкъсана, надраскана или повредена;
5. Ако стоката е била придружена с подарък, трябва да се върне и подаръка;
6. Ако стоката е с модифициран или изтрит софтуер, следва да бъде възстановен до фабричния инсталационен вид.
63. Ако стоката бъде върната в състояние, в което не може да бъде продадена като нова, Продавачът си запазва правото да изиска такса за привеждането ѝ в началния ѝ вид (ако е възможно) или за покриване разликата в цената, получила се при продажбата на стоката като втора употреба, или по избор на клиента да му достави стоката обратно за негова сметка.
Плащане и фактуриране
64. Цените на стоките и услугите са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.
65. Цената и начинът за плащане се договарят за всяка поръчка.
66. Обикновено начинът за плащане, който предлага Damara Dreams e заплащането на наложен платеж с пощенски паричен превод към куриерска фирма.
67. Damara Dreams издава фактура и/или касов бон за всяко плащане по поръчка, чрез която клиентът си е купил стока и/или услуга. Клиентът се съгласява да получи фактурата/касовия бон физически заедно със стоката. При начин на плащане наложен платеж с пощенски паричен превод куриерската фирма издава разписка за пощенски превод, който е признат от закона документ заместващ касовата бележка.
68. Ако клиентът желае фактура, е длъжен да предостави всичката необходима информация в съответствие с действащото законодателство за издаването ѝ. В противен случай Damara Dreams издава само касов бон.
69. За правилното съставяне на фактура, клиентът е длъжен да изпрати пълни и верни данни. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в поръчката, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна. Клиентът носи цялата отговорност за верността на предоставените данни.
70. Клиентът се съгласява да извърши плащане съгласно избрания от него начин и съгласно договореното при сключване на договора от разстояние и според условията между клиента и съответния доставчик на платежни услуги.
71. Клиентът се съгласява, че Продавачът има право да изисква и приема авансово плащане за сключените с клиента договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
72. В случай, че Damara Dreams не получи плащане съгласно избрания от клиента начин и в договорените срокове преди изпълнение на поръчката, тя се счита отказана от клиента.
Доставка
73. Продавачът доставя поръчаните онлайн стоки чрез куриерска фирма Еконт Експрес - на посочен от клиента адрес или до посочен от клиента офис на куриерската фирма.
74. Продавачът извършва доставката на стоките само на територията на Република България.
75. Продаваните стоки са съпроводени с необходимите документи и оригинална опаковка.
76. Времето за доставка обхваща и времето за изработка като срокът за доставка започва да тече от деня последващ приемането на поръчката.
77. Стнадартният срок за доставка е 3 (три) работни дни за продуктите от раздел Магазин, 7 (седем) работни дни за създаването на нови продукти или такива, които наподобяват готови продукти от раздел Магазин, но се нуждаят от конструктивни промени.
78. Damara Dreams си запазва правото да договаря различен срок за доставка за всяка поръчка без значение на складовете наличности и капацитета на производствените си мощности.
79. Предоставеният предварително срок за доставка от служителите на Damara Dreams е с приблизителен и ориентировъчен характер и който не отменя уговорения със сключване на договора от разстояние срок на доставка. Като този приблизителен и ориентировъчен срок се сформира на база принципът на работа на фирмата описан в следният пример: приета поръчка в работно време през понделник се изработва и изпраща във вторник, а клиентът получава пратката си в сряда – при положение, че етапите на целият процес не биват прекъсвани от почивни дни. Ако продуктът не може да бъде доставен, Damara Dreams се задължава да информира за това клиента.
80. Детайлите по отношение на сроковете за доставка на стоките са ориентировъчни и Продавачът не е обвързан с тях за извършването на доставката на конкретна дата. Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай на забавена доставка.
81. Доставките се извършват според графика за доставка и работното време с клиенти на офисите на съотвената куриерска фирма, като Damara Dreams използва услугите и офисите на Еконт Експрес, с изключение на празнични дни. Изключение може да има за населени места със специален график на обслужване.
82. При доставка с куриер на Еконт Експрес в деня на доставка клиентът получава SMS от куриера, че има пратка за получаване. Ако клиентът не бъде намерен на уречените ден и място и няма друго лице, което да приеме пратката вместо него, куриерът оставя стикер, че е посетил адреса и координати за връзка. Пратката се връща в офиса на куриера до поискване. Ако и на следващия ден клиентът не се свърже с Продавача или куриерската фирма, поръчката може да бъде анулирана едностранно от Продавача без да уведомява допълнително за това клиента.
83. Клиентът има възможност да отвори и прегледа съдържанието на пратката преди да плати на куриера.
84. Damara Dreams или представител на куриерската фирма уведомяват клиента по телефона ако се появят непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.
85. Клиентът се съгласява, че удостоверяването за получената стока може да се извърши от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на клиента - страна по договора.
86. Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването ѝ от Продавача или куриера и при констатирани несъответствия с поръчката, да уведоми за това Продавача незабавно.
87. Рискът от загуба или повреда на закупените стоки преминава върху клиента в момента, в който клиентът или посочено от него трето лице, различно от избраната от Damara Dreams компания за куриерски услуги приеме стоките.
Прехвърляне на собствеността
88. Собствеността на стоките се прехвърля с предаването им на клиента, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на клиента на транспортния документ, предоставен от куриера.
Подизпълнители
89. Продавачът има право да използва подизпълнители без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на клиента за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители.
Интелектуална собственост
90. Цялото съдържание, включително, но не само, изображения, дизайн, информация и всякакво друго съдържание, публикувано на Фейсбук страницата, е собственост на Damara Dreams или на трети лица, като в този случай Damara Dreams притежава разрешение за ползване.
91. Всички търговски марки, цитирани във Фейсбук страницата, принадлежат на техните собственици.
92. Цялото съдържание, до което клиентът получава достъп, е защитено от закона, освен ако не е придружено от писмено съгласие за ползване между Damara Dreams и клиента или трета страна.
93. Договорът от разстояние не дава разрешение на клиента да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от съдържанието на Фейсбук страницата, освен с изричното съгласие на Damara Dreams.
Поверителност
94. Клиентът се съгласява, че предоставяйки свои лични данни на Продавача, същите могат да бъдат използвани за всякакви законосъобразни цели без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на клиента за обработването им във всеки отделен случай.
95. Damara Dreams може без съгласието на клиента да събира други данни като, но не само, IP адрес, операционна система, време за посещение, място, от което е достъпна Фейсбук страницата, име и версия на уеб-браузъра и други данни, предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът до Фейсбук страницата.
96. Клиентът може да се откаже от събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като с това оттегля съгласието си от Общите условия, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или, без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата. Упражняването на това право става писмено, посредством възможностите за контакт с Продавача.
97. Предоставяйки свои лични данни на Продавача като, но не само, имейл, телефон, клиентът дава съгласието си с него да се свързва както Продавача така и трети лица, които са партньори на Damara Dreams.
98. Клиентът e отговорен за всички свои действия или на трети лица, без значение дали е дал разрешение за това , извършвани чрез неговият Facebook профил.
Лични данни
99. Damara Dreams събира, обработва и съхранява лични данни на физически лица, при спазване на нормативните изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета и на Закона за защита на личните данни във връзка с извършваните от дружеството дейности. Една част от тези лични данни се събират във връзка с изпълнение на законови изисквания към Damara Dreams, друга част въз основа на нуждите за изпълнение на сключваните с клиентите договори, а трети въз основа на изрично съгласие на субектите на тези данни, за маркетингови цели и анализ. По-подробна информация във връзка със защитата и ползването на лични данни се намира в Декларацията за поверителност и в Политиката за защита на личните данни на Damara Dreams, които представляват неразделна част от настоящите общи условия.
100. Съгласно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел, както и на поправка на тези Лични данни.
101. Личните данни на клиента може да бъдат предоставени на съответните държавни органи, на основание и в рамките на закона, и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.
Отговорност
102. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
103. Damara Dreams не носи отговорност за действията, на което и да било лице, което използва съдържанието на Фейсбук страницата.
104. Damara Dreams не носи отговорност за каквито и да било вреди, преки, косвени, инцидентни или други, настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на Фейсбук страницата или за всякакви грешки или пропуски в съдържанието, които могат да доведат до вреди.
105. Damara Dreams не гарантира на клиента наличността на никой продукт, достъп до Фейсбук страницата, Facebook профила, съдържанието, продукти и услуги и не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на това.
106. Damara Dreams не предлага никакви гаранции, че стоките и услугите ще отговарят на изискванията или очакванията на клиента.
107. Damara Dreams при никакви обстоятелства не носи отговорност за каквито и да е вреди, в това число, но не само пропуснати ползи, загуба на информация, прекъсване на дейност, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на Фейсбук страницата.
108. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена до стойността на поръчаната и платена от клиента стока.
Реклама
109. Damara Dreams не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия.
110. Отказът за получаване на специални предложения и известия не означава отказ от настоящия договор.
Форсмажорни обстоятелства
111. Страните не носят отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства.
112. Ако в срок от 14 дни от момента на настъпване на форсмажорното обстоятелство, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.
Спорове и приложимо право
113. Този Документ е изготвен и ще бъде тълкуван в съответствие с българското право.
114. С използването, посещението на Фейсбук страницата, разглеждането и друго на всякакво съдържание, продукт, или услуга, достъпно и/или доставено по всякакъв начин, клиентът се съгласява с тези Общи условия.
115. Споровете, които могат да настъпят между клиент и Damara Dreams, ще се разрешават по взаимно съгласие чрез взаимни отстъпки.
116. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
117. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
118. При спорове между страните по този договор, при които не може да се постигне съгласие, те ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Заключителни разпоредби
119. След направен преглед и заплащане стойността на поръчката от страна на клиента, той удостоверява съотвествията между поръчаната и получената стока или услуга, с което ние смятаме договорът за изпълнен и се загубва правото за връщане на стоката или правото на отказ от услугата поради строго индивидуалният характер на договорените продукти.
120. Цените в раздел Магазин към Фейсбук страницата са базови, което означава, че при промени на примерните образци може да настъпи увеличение на цената за изработка.
121. При избор на цвят независимо дали става дума за боядисване, принтиране, гравиране на метала в съответните цветова гама или каквото и да е имприганация, без значение на видът материал или суровина, от наша страна, трябва изрично да се запита служител на фирмата дали цветът е наличен или технически възможен за изпълнение.
122. Изборът на материали за изработка става с допитване до наш служител за наличност или наличието на техническа възожност за работа с предложен от клиента материал.
123. При избор на желан размер също е необходимо изрично договаряне и консултация с наш служител. Damara Dreams няма задължението да упоменава точните размери на своите продукти, примерни образци и електронни проекти.
124. Във връзка с чл. 121, чл. 122 и чл. 123 при липсата на изрично запитване от страна на клиента и/или потвърждение от страна на служител на Damara Dreams, се приема, че изботър на цвят, размер и материал за нов продукт се избират от служител на фирмата по свободна преценка, а за примерните образци от раздел Магазин ще бъдат използвани същите или близки до тях цветове, размери и материали, като Damara Dreams си запазва правото да прави допълнителни конструктивни промени без да е необходимо да извести клиентите за това.

Сравнение на продукти