• Начало
  • Правила за участие и провеждане на игри на DamaraDreams.com

Правила за участие и провеждане на игри на DamaraDreams.com

Правила за участие и провеждане на игри на DamaraDreams.com
Игрите, провеждани на фейсбук страницата на DamaraDreams.com, се организират и провеждат от "Дамара Дриймс" ООД със седалище гр. Бургас, п.к. 8000, ж.к. Славейков 64, вх. 3, ет. 1 и ЕИК: 205431049.
С участието си в играта Вие приемате настоящите правила и се задължавате да ги спазвате.
I. Механизъм на провеждане на игри
1. Игрите ще се провеждат на страницата на DamaraDreams.com във фейсбук с адрес https://www.facebook.com/damaradreams/ Конкретният период за всяка игра ще се определя в поста, задаващ началото и конкретните правила за всяка инициатива.
2. За да се включи в конкретна игра, участникът трябва да изпълни условията за участие, посочени в конкретния пост, обявяващ играта, публикувайки съдържание от свое име по указания начин.
II. Право на участие
3. В игрите имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години към момента на регистриране за участие в игрите, на територията на България, с изключение на служителите на DamaraDreams.com, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
4. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба.
III. Награди
5. Наградите се теглят на произволен принцип. В случай че в указания в т. 9 срок не бъде установен контакт с изтеглен печеливш, наградата се предоставя на резервен печеливш. Ако е посочен друг критерий, по който се определят победители, същият се конкретизира в поста за обявяване на играта.
6. Имената на спечелилите участници се публикуват като коментар в промоционалния пост на фейсбук страницата на DamaraDreams.com - в деня на тяхното изтегляне.
7. На печелившите Участници ще бъдат изпратени уведомителни лични съобщения на профилите им във Facebook (чрез Messеnger). Ако наградата е ваучер, директно в съобщението се изпраща промо код за закупуване на продукт с отстъпка. Ако наградата е продукт от сайта и трябва да се изпрати до адрес, печелившият следва да изпрати три имена, адрес на Офис на Еконт и телефон за доставка под формата на лично съобщение във Фейсбук страницата в срок до 7 дни от уведомяването му. В този случай печелившият трябва и да даде изричното си съгласие, в текст в свободна форма, за обработване на личните му данни за целите на Промо игрите и доставката на спечелената награда.
Предоставяните награди са ваучери или предметни, посочени поотделно за всяка отделна игра и не се допуска замяната им за паричната им равностойност и/или други ценности.
8. Всеки участник има право да получи само една награда.
9. Наградата се изпраща по куриер на посочения адрес, като разходите са за сметка на Организатора. Ако участникът не бъде открит в рамките на 5 (пет) работни дни на посочените от него координати /адрес и телефон/, той губи правото да получи наградата и такава не се предоставя.
10. Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес. В тези случаи наградата се предоставя на резервен печеливш освен ако наградата е с лични снимки на победителя или персонално изработена за него, в този случай се унищожава.
12. Всички участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Закон за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данъци, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в играта.
IV. Лични данни
12. С участието си в играта участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат съхранявани, обработвани и ползвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
13. Личните данни по т.12 се събират единствено с цел провеждане на играта и доставяне на спечелените награди. Те не могат да се използват за изпращане на маркетингови послания или последваща връзка с участниците в играта, без допълнително и изрично съгласие от тяхна страна.
14. Данните се пазят за срок до 3 месеца след края на промоцията. Всеки участник има право да поиска достъп, корекция и/или заличаване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на e-mail: [email protected]
15. Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен на куриер “Еконт”, с цел да бъде доставена награда на печеливши Участници.
V. Други условия
16. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции или при неспазени срокове по т.7 и т.9.
17. Всеки евентуален правен спор между Организатора, от една страна и участник, от друга, се решава по пътя на преговорите и добрата воля. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът се решава от компетентния съд в Република България.
18. Игрите по настоящите правила по никакъв начин не са спонсорирани, одобрени, администрирани или свързани с Facebook.
19. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участник по време на участието му в играта.
20. Възложителят и Организаторът не отговарят за качеството на наградите, както и не носят гаранционната отговорност за предоставяните награди, същите се предоставят съгласно условията на техните производители и/или разпространители.
21. Организаторът не носи отговорност за забава или невъзможност за предоставяне на наградата поради официални празници.
22. Възложителят има право да премахва всякакво съдържание, генерирано от участниците или трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо с играта. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицират съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Възложителя е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
23. Организаторът не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от участници в играта или трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в играта и трети лица във връзка с такова съдържание.
24. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook при участие в играта се счита за нарушение на настоящите правила.
25. Възложителят има право да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление участници, които нарушават тези правила. Дисквалифицираните участници губят правото да получат награда от провежданите игри. Решението на Възложителя е окончателно.
Настоящите правила влизат в сила от 01.09.2021г.
Гр. Бургас

Сравнение на продукти